Onze aanpak & kostprijs

Alhoewel onze dienst 100% maatwerk betreft, opteert Nalatenschapsdesk ervoor om een transparante prijspolitiek te hanteren op basis van een vooraf bepaald forfaitair tarief, zo weet u bij aanvang wat de volledige kostprijs is van onze dienstverlening en zijn er geen onaangename verrassingen achteraf. Nalatenschapsdesk houdt  rekening met de complexiteit van het dossier om het toepasselijke tarief toe te kennen. Dit in tegenstelling tot een notaris die een procentueel ereloon zal toepassen op de totale waarde van de nalatenschap.  Contacteer ons vrijblijvend en ontvang uw bindend tarief na een korte situatieschets of een eerste kennismakingsgesprek! 

Opmaak van de aangifte nalatenschap - verloop:

 • Vrijblijvende kennismaking bij u thuis (ca < 30km Deinze) of telefonisch.  Wij begrijpen dat de opmaak van de aangifte een proces is waarin wederzijds vertrouwen zeer belangrijk is.  Vandaar komen wij vrijblijvend eerst eens langs voor een kennismaking zodat u in alle rust kan beslissen of u met ons dit traject wenst af te leggen. 
 • Persoonlijke begeleiding bij het verzamelen van de nodige documenten, wij nemen waar mogelijk en mits uw volmacht het "over-en-weer geloop" van u over.
 • Bekomen van het attest erfopvolging (gratis attest via dienst rechtszekerheid indien mogelijk of tegen kostprijs indien verplicht notarieel: testament - contractuele erfstelling - huwelijkscontract)
 • Deblokkeren van de bankrekeningen
 • Onafhankelijk advies met kennis van zaken doorheen de opmaak van de aangifte, steeds telefonisch bereikbaar voor al uw vragen 
 • Opmaken van de nodige simulaties bij bvb keuzebeding zodat u met kennis van zaken de juiste beslissing hierin kan nemen
 • Opmaak van de aangifte nalatenschap & berekening van de te betalen erfbelasting, wij komen bij u langs voor een uitgebreide toelichting en u ontvangt een gedetailleerde raming per erfgenaam.
 • Tijdig indienen van de aangifte binnen de vier maand na het overlijden na úw akkoord
 • Controle van het aanslagbiljet 

Opmaak van een successieplanning - verloop:

 • We luisteren in eerste instantie naar u!  Tijdens dit eerste gesprek leren we wat uw persoonlijke situatie is, wat uw bezorgdheden zijn en welke specifieke wensen er zijn.
 • We starten vervolgens met de opmaak van een simulatie, op basis van uw huidige vermogen en uw eventueel huwelijksvermogensstelsel, en dit op hoofd van elke partner met als uitgangspunt: "Hoe zou uw nalatenschap verdeeld worden en hoeveel erfbelasting zou er te betalen zijn door elke erfgenaam mocht u op vandaag komen te overlijden?"  
 • Vervolgens bundelen we de kennis van bovenstaande twee stappen en maken we een successieplan op.  We geven advies over welke maatregelen er kunnen genomen worden opdat uw wensen worden gerespecteerd én de erfbelasting zo gunstig mogelijk kan uitvallen.  Dit lichten we in een tweede gesprek bij u thuis uitvoerig toe.