Deze website is eigendom van Nalatenschapsdesk, met ondernemingsnummer BE 0806158585 Lintakkerweg 24, 9800 Bachte Maria Leerne.

Door deze website te gebruiken verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende zaken:

  • Intellectuele eigendomsrechten: De inhoud van deze website met inbegrip van merken, logo's, bedrijfsnamen, teksten, beelden etc... zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Nalatenschapsdesk (of rechthoudende derden)
  • Beperking van aansprakelijkheid: De informatie op deze website is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
  • Nalatenschapsdesk levert grote inspanningen om steeds correcte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie ter beschikking te stellen.  Toch kan het gebeuren dat er zich een fout of onnauwkeurigheid voordoet.  In dat geval zal Nalatenschapsdesk alles in het werk stellen om dit recht te zetten van zodra dit werd vastgesteld.  Nalatenschapsdesk kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie van onze website.  U mag ons steeds contacteren indien u onjuistheden zou vaststellen. 
  • Onze website kan links of hyperlinks of verwijzingen bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen.  Dit impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud hiervan.  Nalatenschapsdesk verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor welke vorm van schade dan ook door het gebruik ervan.
  • Nalatenschapsdesk houdt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, uw dossier te weigeren.  De oorzaak kan liggen in een bepaalde complexiteit die van die aard is dat Nalatenschapsdesk van oordeel is dat zij de opdracht niet tot een goed einde kan brengen.  In dat geval zal Nalatenschapsdesk u hiervan verwittigen van zodra de elementen die hiertoe leiden, duidelijk zijn geworden.  
  • Het belgisch recht is van toepassing op deze site.  De rechtbank van Gent is bevoegd voor elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.